Pravidlá vernostného programu Lyreco BONUS Program

I. Účastníci

Vernostný program je určený iba pre zákazníkov spoločnosti LYRECO CE, SE – malé a stredné podniky, so základným katalógovým cenníkom a štandardným systémom zliav. Vernostného programu sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti LYRECO.
Účastníka vo vernostnom programe zastupuje poverená kompetentná osoba, ktorá tak jedná s vedomím štatutárnych orgánov účastníka.
Účastníkom vo vernostnom programe sa nemôže stať organizácia, ktorá zakazuje účasť vo vernostných programoch.

K účasti vo vernostnom programe Lyreco BONUS Program sa zákazník musí prihlásiť na stránkach www.lyrecobonus.sk. Iná forma prihlásenia nie je možná. Účastníkom sa môže stať aj zákazník spoločnosti Lyreco, CE, SE ktorý pre svoje objednávky nevyužíva stánku www.lyreco.sk.

Registráciu zákazníka do programu potvrdzuje spoločnosť Lyreco CE, SE po posúdení zmluvných podmienok spolupráce. Spoločnosť Lyreco má právo odmietnuť registráciu, ak nie sú splnené všetky podmienky pre riadnu účasť vo vernostnom programe. O zaradení zákazníka do vernostného programu je zákazník informovaný spätným potvrdením do 5 pracovných dní na zadanú e-mailovú adresu.

Na účasť vo vernostnom programe Lyreco BONUS nie je právny nárok.

Osobné údaje, ktoré zákazník vypĺňa pri registrácii, slúžia výhradne pre identifikáciu zákazníka a na overenie oprávnenosti jeho vstupu do vernostného programu. Tieto údaje nie sú ďalej nijako spracovávané.

2. Pravidlá

Body sú účastníkovi v rámci vernostného programu pripisované od okamihu, kedy spoločnosť Lyreco CE, SE potvrdí zákazníkovu registráciu
Účastníkovi sú na jeho bodové konto, vedené v rámci programu Lyreco BONUS, pripisované body štandardným prepočtom nasledovne: účastníkovi bude za faktúry v danom mesiaci pridelený 1 bod za každých ďalších 0,5 € bez DPH.
Príklad: čiastka faktúry 70 € bez DPH = 140 bodov
Štandardný prepočet € na body bude spoločnosť Lyreco CE, SE aplikovať aj v prípade vystavenia dobropisu (pripísanie negatívneho počtu bodov = odpočítanie od aktuálneho bodového konta účastníka).

Spoločnosť Lyreco CE, SE však môže v rámci vyhlásenej akčnej ponuky pripisovať BONUS+ body (vyšší počet bodov ako pri štandardnom prepočte) za označený sortiment po dobu trvania akcie. O ponuke BONUS+ bodov bude zákazník informovaný prostredníctvom newslettrov a na www.lyreco.sk.

Body sú pripisované za faktúry vystavené na zaregistrované zákaznícke číslo (v prípade záujmu zbierať všetky body z viacerých dodacích adries je potrebné mať v Lyreco BONUS programe zaregistrované hlavné zákaznícke číslo). Pre nárokovanie darčekov je možný prevod bodov medzi jednotlivými dodacími adresami na základe písomnej žiadosti. Body získané počas jedného mesiaca budú účastníkovi pripísané do vernostného programu najneskôr 10 pracovný deň nasledujúceho mesiaca.
Body za rôzne právne subjekty (rôzne IČ) nemožno sčítať.
Pre aktívnych zákazníkov je platnosť získaných bodov vo vernostnom programe časovo neobmedzená.

Lyreco CE, SE ma právo nepripísať body v rámci vernostného programu účastníkovi, v prípade neuhradených faktúr v termíne splatnosti. Lyreco CE, SE ma právo zablokovať bodové konto v prípade, že účastník programu má faktúry po splatnosti dlhšie ako 40 dní, a zrušiť konto v prípade insolventnosti.

V prípade, že účastník nie je aktívny zákazník, tzn. neuskutoční objednávku v spoločnosti Lyreco CE, SE dlhšie ako 9 mesiacov (od dátumu vystavenia posledného daňového dokladu) body vo vernostnom programe mu budú zablokované. Existujúce body je možné odblokovať len pripísaním nových bodov získaných na základe vystavenej faktúry na zaregistrované zákaznícke číslo účastníka.

V prípade, že účastník neuskutoční objednávku v spoločnosti Lyreco CE, SE dlhšie ako 13 mesiacov (od dátumu vystavenia posledného daňového dokladu) členstvo aj nazbierané body vo vernostnom programe automaticky zanikajú bez náhrady.

O stave svojich bonusových bodov sa účastník môže informovať priebežne na svojom webovom účte (po pri hlásení sa na lyrecobonus.sk). Spoločnosť Lyreco CE, SE účastníkov vernostného programu iným spôsobom o stave bodov neinformuje.

Spoločnosť LYRECO CE, SE  si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel kedykoľvek v priebehu akcie. Zároveň sa spoločnosť LYRECO CE, SE  zaväzuje o všetkých zmenách pravidiel vždy informovať na svojich internetových stránkach.

3. Získanie darčeka

Aktuálna ponuka darčekov a potrebný počet bodov pre ich získanie je uvedený na stránkach www.lyrecobonus.sk.
Vybraný darček si účastník môže objednať výmenou za získané body iba prostredníctvom internetovej objednávky vernostného programu na www.lyrecobonus.sk.
Potvrdením objednávky darčeka budú účastníkovi odpočítané body z bodového konta vo výške zodpovedajúcej vybranému darčeku.
Body nemožno priamo zameniť za finančnú hotovosť.

V prípade nedostupnosti vybraného darčeka bude účastník písomne kontaktovaný s ponukou náhradného darčeka rovnakého typu v minimálne rovnakej kvalite. Ak by ponúknutá náhrada nevyhovovala, bude objednávka darčeka zrušená a odpočítané body vrátené na konto účastníka.

Doručenie vybraného darčeka na účastníkom zvolenú dodaciu adresu, bude v priebehu 30 kalendárnych dní. Bez riadne potvrdeného dokladu (podpis paličkovým písmom a parafa) nemôže byť darček odovzdaný.
Neprevzatie darčeka nezakladá nárok na vrátenie bodov.

Účastník stráca možnosť získať darček v prípade, že jeho faktúry boli v priebehu akcie hradené opakovane po lehote splatnosti.

4. Aktualizácia tovaru (darčekov)

Aktuálna ponuka darčekov je uvedená na webových stránkach www.lyrecobonus.sk a je spoločnosťou Lyreco, CE, SE priebežne aktualizovaná. Základný výber darčekov sa aktualizuje 1 x za rok a výber môže byť doplnený o sezónnu ponuku v obmedzenej platnosti. Účastník vernostného programu si môže vybrať vždy len z aktuálnej ponuky darčekov.
Bodové ohodnotenie darčekov lyrecobonus.sk môže spoločnosť Lyreco CE,SE zmeniť podľa aktuálneho vývoju cien 4 krát za rok.

5. Reklamácie tovaru (darčekov)

Doručený darček nemá možnosť účastník vrátiť, a nárokovať si vrátenie bodov.
Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon účastníka smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za vady dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou cez formulár na stránkach www.lyrecobonus.sk.

Reklamácia na zjavné vady (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru.
Na všetky doručené darčeky poskytujeme záruku v dĺžke trvania 12 mesiacov.
Záruka sa vzťahuje na všetky vady vyhotovenia tovaru vrátane vád materiálu, pokiaľ existovali v čase dodania bez ohľadu na to, kedy sa stali zjavnými.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku používania tovaru v rozpore s účelom, na ktorý bol vyrobený alebo v rozpore s návodom na použitie ani na zhoršenie kvality tovaru spôsobenej účastníkom.
V prípade akceptovania reklamácie budú vady odstránené opravou a/alebo výmenou tovaru. Reklamácia bude vyriešená počas 30 dňovej lehoty.

6. Ukončenie vernostného programu

Vernostný program Lyreco BONUS Program je spoločnosťou Lyreco CE, SE vyhlasovaný na dobu neurčitú.

Spoločnosť Lyreco, CE, SE má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tohto programu alebo ho ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmena pravidiel Lyreco BONUS Programu bude vždy uverejnená na lyrecobonus.sk a lyreco.sk. o čom bude spoločnosť Lyreco CE, SE informovať na svojich internetových stránkach minimálne 3 mesiace pred dátumom zmeny alebo ukončením programu.

V prípade ukončenia Lyreco BONUS Programu sa účastníkovi programu pripočítajú iba body pridelené podľa vyššie uvedených pravidiel do dňa ukončenia programu. Účastník vernostného programu má právo žiadať darček z aktuálnej ponuky najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia Lyreco BONUS Programu.

V Pezinku, dňa 1.6.2023

Lyreco BONUS program potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám okrem iného, mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo Prijať všetko.
Prijať všetko
Súhlas môžete odmietnuť tu.