Pravidla věrnostního programu Lyreco BONUS

I. Účastníci

Věrnostní program je určen pouze pro zákazníky společnosti LYRECO CE, SE – malé a středně velké podniky, se základním katalogovým ceníkem a standardním systémem slev. Zaměstnanci společnosti LYRECO se nemohou účastnit věrnostního programu.
Účastníka zastupuje ve věrnostním programu pověřená kompetentní osoba, která tímto způsobem vystupuje s vědomím statutárních orgánů účastníka. Účastníkem věrnostního programu se nemůže stát organizace, která zakazuje účast ve věrnostních programech.

Účast ve věrnostním programu Lyreco BONUS je podmíněna přihlášením zákazníka na webové stránce www.lyrecobonus.cz. Jiná forma přihlášení není možná. Účastníkem se může stát i zákazník společnosti Lyreco CE, SE, který pro své objednávky nevyužívá webovou stránku www.lyreco.cz.

Registraci zákazníka do programu potvrdí společnost Lyreco CE, SE po posouzení smluvních podmínek spolupráce. Společnost Lyreco má právo odmítnout registraci, jestliže nebudou splněny všechny požadavky pro řádnou účast ve věrnostním programu. O zařazení zákazníka do věrnostního programu je zákazník informován zpětným potvrzením odeslaným do 24 hodin na uvedenou e-mailovou adresu.

Na účast ve věrnostním programu Lyreco BONUS není právní nárok.

Osobní údaje, které zákazník vyplní při registraci, slouží výhradně k identifikaci zákazníka a k ověření jeho způsobilosti k zapojení do věrnostního programu. Tyto údaje se dále nijak nezpracovávají.

2. Pravidla

Body se účastníkovi věrnostního programu připisují od okamžiku, kdy společnost Lyreco CE, SE potvrdí registraci zákazníka. Účastníkovi se body připisují na jeho bodové konto vedené v rámci programu Lyreco BONUS s použitím tohoto standardního přepočtu: účastníkovi se za faktury v příslušném měsíci přičte 1 bod za každých dalších 17 Kč bez DPH. Příklad: fakturovaná částka 1 700 Kč bez DPH = 100 bodů. Společnost Lyreco CE, SE použije standardní přepočet Kč na body i v případě vystavení dobropisu (připsání záporného počtu bodů = odečtení bodů z aktuálního bodového konta účastníka).

Společnost Lyreco CE, SE však může v rámci vyhlášené akční nabídky připisovat za označený sortiment po dobu trvání takové akční nabídky body BONUS+ (vyšší počet bodů než při standardním přepočtu). O nabídce bodů BONUS+ bude zákazník informován prostřednictvím zpravodajů a na stránce www.lyreco.cz.

Body se připisují za faktury vystavené na registrované zákaznické číslo (jestliže budete chtít získávat veškeré body z několika doručovacích adres, musíte mít v programu Lyreco BONUS zaregistrované hlavní zákaznické číslo). Na základě písemné žádosti je možné převádět body mezi doručovacími adresami, abyste tak získali nárok na dárky. Body získané v jednom měsíci budou připsány do věrnostního programu účastníka nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce. Body za různé právní subjekty (různá identifikační čísla) se nesčítají. U aktivních zákazníků platí získané body po dobu 1 roku a informace o platnosti bodů uvidíte po přihlášení k účtu na stránce lyrecobonus.cz. Příklad: 100 bodů připsaných dne 5. 4. 2024 platí do 5. 4. 2025 (včetně).

Společnost Lyreco CE, SE má právo nepřipsat účastníkovi body do jeho věrnostního programu v případě, že faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti. Společnost Lyreco CE, SE má právo zablokovat bodový účet v případě, že bude mít účastník programu faktury po splatnosti déle než 40 dní, a v případě platební neschopnosti zrušit účet.

Jestliže účastník nebude aktivním zákazníkem, tzn. neuskuteční objednávku u společnosti Lyreco CE, SE po dobu delší než 9 měsíců (od data vystavení posledního daňového dokladu), budou mu body ve věrnostním programu zablokovány. Stávající body je možné odblokovat pouze připsáním nových bodů získaných na základě faktury vystavené na registrované zákaznické číslo účastníka.

V případě, že účastník neuskuteční objednávku u společnosti Lyreco CE, SE déle než 13 měsíců (od data vystavení posledního daňového dokladu), členství a nasbírané body ve věrnostním programu automaticky zaniknou bez náhrady.

Účastník může průběžně sledovat stav svých bonusových bodů na svém webovém účtu (po přihlášení na stránce lyrecobonus.cz). Společnost Lyreco CE, SE neinformuje účastníky věrnostního programu o jejich bodovém stavu jiným způsobem.

Společnost LYRECO CE, SE si vyhrazuje právo změnit pravidla kdykoliv v průběhu akce. Společnost LYRECO CE, SE se zároveň zavazuje, že bude vždy informovat o veškerých změnách pravidel na svých webových stránkách.

3. Získání dárku

Aktuální nabídka dárků a počet bodů potřebných k jejich získání jsou uvedeny na webové stránce www.lyrecobonus.cz.
Vybraný dárek si může účastník objednat výměnou za získané body pouze prostřednictvím internetové objednávky věrnostního programu na stránce www.lyrecobonus.cz.
Po potvrzení objednávky dárku budou z bodového účtu účastníka odečteny body ve výši odpovídající zvolenému dárku. Body nelze přímo vyměnit za finanční hotovost.

V případě nedostupnosti zvoleného dárku bude účastník písemně kontaktován s nabídkou náhradního dárku stejného typu a minimálně stejné kvality. Jestliže nabízená náhrada nebude účastníkovi vyhovovat, objednávka dárku bude zrušena a odečtené body budou vráceny na jeho účet

Zvolený dárek bude doručen na doručovací adresu zvolenou účastníkem ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Dárek nelze předat bez řádně potvrzeného dokladu (podpis hůlkovým písmem a parafa). Nepřevzetí dárku nezakládá nárok na vrácení bodů.

Účastník ztrácí možnost získat dárek, jestliže budou jeho faktury v průběhu akce opakovaně hrazeny až po lhůtě splatnosti.

4. Aktualizace zboží (dárků)

Aktuální nabídka dárků je uvedena na webových stránkách www.lyrecobonus.cz a společnost Lyreco CE, SE ji průběžně aktualizuje. Základní nabídka dárků se aktualizuje 1x ročně a může být doplněna sezónní nabídkou s omezenou platností. Účastník věrnostního programu může vždy vybírat pouze z aktuální nabídky dárků.
Bodové ohodnocení dárků na lyrecobonus.cz může společnost Lyreco CE, SE měnit podle aktuálního cenového vývoje 4krát ročně.

5. Reklamace zboží (dárků)

Doručený dárek nemůže účastník vrátit a nemůže požadovat vrácení bodů. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon účastníka směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady dodaného zboží (kvalitativní anebo kvantitativní). Reklamaci je potřeba podat v písemné podobě s použitím formuláře na webové stránce www.lyrecobonus.cz.

Reklamace zjevných vad (kvalitativních anebo kvantitativních) dodaného zboží musí být podána nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení. Na všechny doručené dárky poskytujeme záruku v délce trvání 12 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny výrobní vady zboží, včetně vad materiálu, jestliže existovaly již v době doručení, a to bez ohledu na to, kdy se projevily

áruka se nevztahuje na vady zboží, které vznikly v důsledku používání zboží v rozporu s účelem, ke kterému bylo zboží vyrobeno, anebo v rozporu s návodem k použití, ani na zhoršení kvality zboží způsobené účastníkem. V případě uznání reklamace budou závady odstraněny opravou, anebo výměnou zboží. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

6. Ukončení věrnostního programu

Věrnostní program Lyreco BONUS vyhlašuje společnost Lyreco CE, SE na dobu neurčitou.

Společnost Lyreco CE, SE má právo kdykoliv změnit pravidla tohoto programu, nebo ho ukončit, a to i bez uvedení důvodu. Změny pravidel programu Lyreco BONUS budou vždy zveřejněny na stránkách lyrecobonus.cz a lyreco.cz, o čemž bude společnost Lyreco CE, SE informovat na svých internetových stránkách minimálně 3 měsíce před datem změny nebo ukončení programu

V případě ukončení programu Lyreco BONUS budou účastníkovi připsány pouze body přidělené podle výše uvedených pravidel do data ukončení programu. Účastník věrnostního programu má právo požádat o dárek z aktuální nabídky nejpozději 1 měsíc od ukončení programu Lyreco BONUS.

V Pezinku, 1. 5. 2024

Lyreco BONUS program potřebuje Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby Vám mimojiné mohl ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Přijmout vše.
Přijmout vše
Souhlas můžete odmítnout zde.